Perfil do usuário

Ca Ca La

Resumo da Biografia

Theo th?ng kê t? T? dieu tri tre tu ky (WHO), Vi?t Nam dang là m?t trong nh?ng qu?c gia có t? l? vô sinh cao nh?t ? khu v?c châu Á – Thái Bình Duong. Hi?n t?i, vô sinh, hi?m mu?n dang d?n tr? hóa và n?u ch?ng may roi vào tình hu?ng này thì b?n cung d?ng quá lo b?i hi?n có r?t nhi?u s?n ph?m giúp h? tr? di?u tr? vô sinh r?t hi?u qu?. S?n ph?m du?c nhi?u ngu?i quan tâm hi?n nay là Linh T? Ðan v?i li?u pháp Ðông Tây y k?t h?p.
Hi?n nay, @ ch?ng b? vô sinh, hi?m mu?n dang ngày càng tang và ch? d?ng sau các b?nh v? tim m?ch và huy?t áp. Vô sinh, hi?m mu?n ?nh hu?ng r?t nhi?u d?n cu?c s?ng gia dình b?i theo quan ni?m c?a ngu?i Á Ðông, cu?c s?ng gia dình ch? viên mãn khi gia dình có d?y d? con cái. Nhi?u bi k?ch v? ch?ng ngo?i tình, ly hôn, gia dình tan v?… d?u b?t ngu?n t? dây.


Nguyên lý co b?n d? di?u tr? vô sinh, hi?m mu?n
Có r?t nhi?u nguyên nhân gây vô sinh, hi?m mu?n nhu tinh trùng y?u, bu?ng tr?ng da nang, r?i lo?n kinh nguy?t, n?i ti?t kém, viêm nhi?m… Dù là nguyên nhân nào thì d? tang kh? nang th? thai, c? tr?ng và tinh trùng d?u ph?i t?t, t?c là c? hai v? ch?ng d?u ph?i kh?e m?nh.
GS. Nguy?n Ð?c Vy, nguyên Giám d?c B?nh vi?n Ph? s?n Trung Uong chia s?: “Co th? là m?t m?i t?ng hòa và các co quan trong co th? d?u có liên quan m?t thi?t d?n nhau. Cung nhu v?y vi?c th? thai là m?i t?ng hòa c?a hai co th? nam và n?, là s? k? di?u c?a hành trình tinh trùng di chuy?n d?n g?p tr?ng và th? thai. Nên vi?c d?m b?o c? tr?ng và tinh trùng d?u kh?e m?nh d? bù tr? h? tr? cho nhau trong quá trình th? thai s? gia tang co h?i th? thai thành công lên r?t nhi?u”.
Do dó, vi?c gia tang d?ng th?i ch?t lu?ng c?a c? tr?ng và tinh trùng, ch?ng viêm nhi?m, t?o di?u ki?n và môi tru?ng thu?n l?i cho phôi làm t? và phát tri?n là nh?ng nguyên lý co b?n d? giúp tang co h?i th? nguyen nhan tre tu ky
Hi?n nay, trên th? tru?ng có s?n ph?m Linh T? Ðan theo du?i và k? th?a tri?t lý này. Ðu?c s?n xu?t trên dây chuy?n công ngh? hi?n d?i nh?m d?m b?o gi? l?i t?i da hàm lu?ng các ho?t ch?t sinh h?c có l?i trong quá trình s?n xu?t. Do v?y, s?n ph?m linh tu dan dã phát huy hi?u qu? cao trong h? tr? di?u tr? vô sinh, hi?m mu?n.


Linh T? Ðan – Gi?i pháp di?u tr? vô sinh hi?u qu? cho c? nam và n?
Có th? nói, Linh T? Ðan là m?t gi?i pháp k?t h?p gi?a Ðông và Tây y, là s? l?a ch?n m?i cho nh?ng c?p v? ch?ng khi g?p v?n d? chuy?n sinh n? và hi?m mu?n. Ð? d?t hi?u qu? t?t nh?t, hai v? ch?ng cùng s? d?ng Linh T? Ðan 6 viên 1 ngày/ 1 ngu?i chia làm 2 l?n và s? d?ng li?n t?c t? 3 d?n 6 tháng, luu ý nên u?ng tru?c b?a an 30 phút ho?c sau khi an 1 gi?.
Con cái là k?t tinh nh?ng tinh tuý c?a cha m?, là ni?m h?nh phúc mà t?o hóa ban t?ng. Hãy nhìn nh?n t?m quan tr?ng c?a vi?c tang cu?ng kh? nang th? thai cung nhu phòng ng?a vô sinh hi?m mu?n. Ti?p dó là s? hi?u bi?t, d?ng c?m nhau và trên h?t là s? kiên trì, nh?n n?i, gi?m stress… d? giúp nhau vu?t qua và tìm ki?m nh?ng ti?ng cu?i c?a tr?.
Chi ti?t d?t mua và các thông tin khác vui lòng truy c?p t?i : trí tuệ trẻ em